ประกาศสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ