ประกาศสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ