โครงสร้าง สร.

Post on 29 พฤศจิกายน 2558

โครงสร้างสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข

     สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ มีดังนี้

     ๑. งานบริหารทั่วไป

     ๒. กลุ่มงานประสานการเมือง

     ๓. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ