กระบวนการดำเนินงานด้านรัฐสภา

 

 

1. ขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการจัดทำสรุปวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 

1.1 รับวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร/การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่อาคารรัฐสภา  หรือ download  จาก Website ของรัฐสภา http://www.parliament.go.th/parcy/meeting_index.php

1.2 รับมติคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันอังคารหลังจากที่ครม. มีมติเห็นชอบแล้ว

1.3 วิเคราะห์ กลั่นกรองและสรุปวาระการประชุมสภาแทนราษฎร/การประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพิจารณาตามแนวทางของมติวิปรัฐบาล เพื่อเสนอหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ลงนามนำเรียนผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวาระการประชุมแบ่งออกเป็น 2 กรณี  คือ    1) มีเรื่องที่วิปรัฐบาลมอบหมาย กสธ. พิจารณา 2) ไม่มีเรื่องที่วิปรัฐบาลมอบหมาย กสธ.พิจารณา

1.4 กรณีมีเรื่องที่วิปรัฐบาลมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา  จะจัดทำหนังสือและ

ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลสำหรับรมต.ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร/ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพร้อมแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูลเพิ่มเติม ที่อาคารรัฐสภา ในวันประชุม ฯ

1.5 วิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำสำหรับรมต.ตอบชี้แจงในที่ประชุมฯ

1.6 เตรียมพร้อม  ณ หน่วยงานที่ตั้ง เพื่อประสานข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประสานงานที่รัฐสภา กรณีรัฐมนตรีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาการประชุมสภาผู้แทนราษฎร/ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

1.7  ควบคุม กำกับ ในการประสานขอสำเนาการบันทึกเทปที่รัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมสภา/ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ที่กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

1.8 จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับงานรัฐสภาประจำปี

2. ขั้นตอนปฏิบัติการวิเคราะห์กลั่นกรองและเสนอความเห็นเรื่องเชิญประชุมของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี

2.1 ลงทะเบียนรับเข้ากลุ่มงานประสานการเมือง

2.2 วิเคราะห์กลั่นกรองและเสนอความเห็นเรื่องเชิญประชุมของคณะกรรมาธิการเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี

2.3 สรุปและจัดพิมพ์สรุปเรื่องเชิญประชุมของคณะกรรมาธิการ

2.4 ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ

2.5 เสนอหัวหน้ากลุ่มงานประสานการเมืองพิจารณานำเรียนหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

2.6 เสนอหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีลงนามบันทึกสรุปเรียนผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง

2.7 เสนอผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมืองพิจารณาสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ

2.8 ลงทะเบียนข้อสั่งการเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมืองพิจารณาสั่งการแล้วและส่งต่อให้งานบริหารทั่วไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

Racing Archives