การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)

     สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข มีแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานขึ้น โดยมุ่งหวังให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในแผนพัฒนาบุคลากรดังกล่าว มีการส่งเสริมให้บุคลากรจำเป็นต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ซึ่งเป็นคู่มือสำคัญที่จะทำให้บุคลากรในหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีทิศทางเดียวกัน สามารถนำไปปฏิบบัติงานได้จริง อีกทั้งยังสามารถนำไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อีกด้วย

 

      ดังนั้น สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรม Buddy Oreintal Riverside อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

Puma Rihanna