Update: New real pictures of the Superfly edition of the Nike Mercurial CR7 Chapter 4 boots have been soccergp leaked, courtesy of Fslismo7.

Nike will release the Chapter 4 of its Mercurial lovecleats cleatsuperfly Superfly signature series for Cristiano soccermagistaxp Ronaldo next soccerxp year. Combining Cheap Nike Superfly Soccer Cleats different shades of grey with a bold orange fade, the Nike Mercurial Superfly 5 soccerqp Cristiano Ronaldo Chapter 4 cleats will likely be released in March 2017.
Nike Mercurial Superfly V CR7 superflyboots Chapter 4 - Cool Grey / Orange / Metallic HematiteThe new Nike Cristiano Ronaldo signature boots are silver (via Mac.as).

Combining several shades of soccerbo grey in the Nike Mercurial Superfly V's trademark upper construction, the Nike Mercurial Superfly CR7 Chapter 4 boots introduce an eye-catching fade to an orange sole plate. Dark grey brandings, including a large Swoosh on the outside soccersuperflyxp front, complete the unique design of the soccertutu Chapter 4 Cristiano Ronaldo Nike Mercurial boots.

On the instep of the cleats is CR7's signature logo, while the sockliner of the Nike Mercurial Superfly V Cristiano Ronaldo Chapter 4 2017 football boots shows an interesting graphic that features the CR7 logo alongside the tools needed to forge iron. The writing "Forged to the exact specifications of Cristiano Ronaldo" surrounds the circle.

Even though it is not confirmed yet, it's likely that the grey and orange Nike Mercurial Superfly 5 CR7 Chapter 4 soccer boots Cheap Nike Superfly Cheap Nike Mercurial Superfly draw inspiration from Ronaldo's rise to the top at Manchester United, after the previous chapters sketched bp soccer his brining up until kp soccer the all-important 2003 Cr7 Gold and white transfer to the English club. The colors of the Chapter Nike Mercurial Superfly Ronaldo 2017 cleats are inspired by the look of iron as it is being forged.

แนวทางการประสานงานในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

แนวทางการประสานงานในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเบื้องต้นหน่วยงานจะต้องพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ ก่อน ดังนี้


v ประเภทเรื่อง 

          ต้องเป็นเรื่องที่จัดอยู่ในประเภทเรื่องที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีมี ๑๓ ประเภท ดังนี้ 

          ๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี 

          ๒) ร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชกำหนด 

          ๓) เรื่องที่ต้องเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ 

          ๔) ร่างพระราชกฤษฎีกา 

          ๕) ร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับนโยบายสำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

          ๖) ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับ หรือร่างประกาศที่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไป 

          ๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย 

          ๘) การริเริ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่โครงการลงทุนที่กำหนดในแผนงานที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือเห็นชอบกับแผนงานนั้นแล้ว

          ๙) เรื่องที่ขอทบทวนหรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศตามข้อ ๖)

          ๑๐) ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีลักษณะที่เป็นระเบียบปฏิบัติราชการทั่วไปหรือจะมีผลเป็นแนวบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ

          ๑๑) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

          ๑๒) เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี

          ๑๓) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี

v หนังสือส่งเรื่อง 

 

          กรณีทั่วไปให้สรุปเรื่องให้ชัดเจนและครบถ้วน อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้

          ๑) เรื่องเดิม (ถ้ามี)

          ๒) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

          ๓) ความเร่งด่วนของเรื่อง (ถ้ามี) โดยระบุวันสุดท้ายที่ต้องดำเนินการไว้ด้วย

          ๔) สาระสำคัญของเรื่องหรือข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

          ๕) ประเด็นปัญหาที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

          ๖) ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดไว้ให้เรื่องที่เสนอต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติก่อนเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

          ๗) กรณีที่กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่ง กำหนดให้ต้องมีการวิเคราะห์หรือศึกษาในเรื่องนั้นก่อนดำเนินการ ให้เสนอรายงานการวิเคราะห์หรือการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำผลสรุปเสนอมาด้วย

          ๘) ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินการ และที่มาแห่งเงินค่าใช้จ่าย

          ๙) รายละเอียดที่ประสงค์จะให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ หรือมีมติ โดยระบุให้ชัดเจนและแยกเป็นข้อๆ ให้ครบถ้วน

           กรณีการเสนอร่างกฎหมาย นอกจากต้องมีสาระสำคัญตามที่กล่าวมาแล้ว หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

          ๑) จัดทำคำชี้แจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติท้ายระเบียบนี้

          ๒) จัดทำสรุปสาระสำคัญของหลักการในร่างพระราชบัญญัติ

          ๓) จัดทำตารางเปรียบเทียบในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงพระราชบัญญัติที่มีอยู่แล้ว

v ผู้ลงนามในหนังสือนำส่งเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

          ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือนำส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แยกตามประเภทของหน่วยงานหรือผู้เสนอเรื่องได้ ดังนี้

 

หน่วยงาน

ผู้ลงนาม

กระทรวง

รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

คณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการเป็นประธาน

นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแล้วแต่กรณี

องค์กรอิสระที่ไม่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร

หัวหน้าองค์กรอิสระ (เสนอไปยังนายกรัฐมนตรี)

หน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

หัวหน้าหน่วยงาน

หน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร

หัวหน้าหน่วยงาน

 

v จำนวนเอกสาร

          ให้หน่วยงานของรัฐส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมเอกสารตามวิธีการ จำนวน และระยะเวลาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐทราบตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๑/ว ๒๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เรื่อง การส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

 

ลำดับที่

ประเภทเรื่อง / ประเภทเอกสาร

ส่วนราชการ

จำนวนเอกสาร

(ชุด)

เรื่องทั่วไป (หนังสือนำส่งและเอกสารประกอบ)

ยกเว้น

-กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องที่เสนอที่เป็นปัจจุบัน (ถ้ามี)

เจ้าของเรื่อง

๑๐๐

 

เรื่องกฎหมาย (หนังสือนำส่งเอกสารประกอบ)

ยกเว้น

-ร่างพระราชบัญญัติที่กำหนดให้ต้องมี

แผนที่ แผนผัง หรือเอกสารแนบท้ายหรือ

ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ แม้ไม่มีบทบัญญัติให้มี

แผนที่หรือแผนผังแนบท้าย ให้ส่วนราชการ

ส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอ

รัฐสภาพิจารณา

เจ้าของเรื่อง

๑๒๐

 

๒,๕๐๐

(ปัจจุบันใช้ ๒,๐๐๐ ชุด)

 

-ข้อมูลประกอบเรื่องที่เสนอรัฐสภาในลักษณะ

เป็นรูปเล่มหนาหรือเป็นเอกสารขนาดใหญ่

เช่น แผนที่ แผนผังซึ่งมิใช่เอกสารตามข้อ ๑

-เอกสารรายงานประจำปี รายงานผลการตรวจสอบ

งบการเงินและรายรับรายจ่ายของหน่วยงานที่

กฎหมายกำหนดให้เสนอต่อรัฐสภาเห็นชอบ

- หนังสือสัญญาที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้เสนอ

รัฐสภาเห็นชอบ

เจ้าของเรื่อง

๒,๕๐๐

(ปัจจุบันใช้ ๒,๐๐๐ ชุด)

 

๒,๕๐๐

(ปัจจุบันใช้ ๒,๐๐๐ชุด)

 

๒,๕๐๐

(ปัจจุบันใช้ ๒,๐๐๐ ชุด)

เรื่องการแต่งตั้งทุกประเภท (หนังสือนำส่ง

แบบสรุปประวัติฯ และเอกสารประกอบ)

ยกเว้น

-ประวัติผู้ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัตินำความ

กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

แต่งตั้ง (พร้อมรูปถ่าย) โดยมีต้นฉบับ ๑ ชุด

สำเนา ๔ ชุด

เจ้าของเรื่อง

๑๐๐

 

 

 

- แบบข้อมูลประกอบการแต่งตั้งประเภทต่างๆ

(สลค. ๐๔-สลค. ๑๑) โดยมีต้นฉบับ ๑ ชุด

สำเนา ๔ ชุด

-กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

กับเรื่องที่เสนอที่เป็นปัจจุบัน

 เจ้าของเรื่อง

 

  

 

-เอกสารเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของ

กรรมการเดิม เช่น ใบลาออก ฯลฯ

-หนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือองค์กรต่างๆ

ที่ให้ความเห็นชอบในการส่งผู้แทนของ

หน่วยงานหรือองค์กรมาเป็นกรรมการ

เช่น หนังสือกระทรวงการคลังที่ให้ความเห็นชอบ

ในการส่งผู้แทนกระทรวงการคลังมาเป็น

กรรมการรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

 เจ้าของเรื่อง

 

 หมายเหตุ กรณีมีความจำเป็น เช่น ต้องใช้เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี หรือต้องส่งเอกสารให้รัฐสภา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะประสานขอเอกสารเพิ่มเติมเป็นกรณีๆ ไป

 v ระยะเวลาในการส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

      เรื่องที่ส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต้องถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในกำหนด ๓ วันทำการ โดยนับตั้งแต่วันที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องได้ออกเลขที่หนังสือนำส่ง หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความจำเป็นที่จะต้องขอให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องแก้ไขเลขที่ส่งและวันที่ให้ตรงตามความเป็นจริงก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

v การส่งข้อมูลเพิ่มเติม

      กรณีที่หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเห็นว่าเรื่องที่เสนอมาในเบื้องต้นยังไม่สมบูรณ์ มีความประสงค์จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา สามารถดำเนินการได้ โดยข้อมูลดังกล่าว ต้องส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยมีหนังสือนำส่งซึ่งผู้มีอำนาจตามข้อ ๓ เป็นผู้ลงนาม

v การถอนเรื่องคืน

             กรณีหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องประสงค์จะขอถอนเรื่องที่นำเสนอคณะรัฐมนตรีคืน ให้กระทำได้โดยผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือนำส่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือขอถอน หรือขอถอนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

v การตอบความเห็น

         ๑. กรณีหน่วยงานของรัฐจะเสนอหนังสือตอบความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดๆ ให้ดำเนินการ ดังนี้

         ๒. กรณีหน่วยงานสังกัดกระทรวง ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ลงนาม

         ๓. กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม

         ทั้งนี้ หากไม่ตอบเป็นหนังสือ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดนำเสนอความเห็นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้

v สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้กำหนดวันที่จะจัดส่งวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  ไว้ ๓ ครั้ง ก่อนถึงวันอังคารซึ่งเป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรีปกติ คือ

         ๑) วันพุธ ระเบียบวาระที่จัดส่งในวันนี้เรียกว่าระเบียบวาระปกติ เป็นการจัดทำข้อมูลเอกสารของเรื่องในวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา จัดเรียงตามระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละเรื่องจะมีเอกสารครบทุกประเภท (ประกอบด้วยบันทึกเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี หนังสือส่วนราชการเจ้าของเรื่องและเอกสารประกอบเรื่อง หนังสือความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)

         ๒) วันศุกร์ ระเบียบวาระที่จัดส่งในวันนี้เรียกว่าระเบียบวาระเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ เป็นการจัดทำข้อมูลเอกสารของเรื่องในวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณาที่เพิ่มเติมเข้ามาภายหลัง รวมกับข้อมูลในวาระปกติ ข้อมูลทุกเรื่องในแผ่นซีดีจะมีเอกสารครบทุกประเภท

          ๓) วันจันทร์ ระเบียบวาระที่จัดส่งในวันนี้เรียกว่าระเบียบวาระเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ เป็นการจัดทำข้อมูลเอกสารของเรื่องในวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณาที่เพิ่มเติมเข้ามาภายหลัง รวมกับข้อมูลในวาระปกติและวาระเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ด้วย

v การประสานเชิญผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

          เมื่อเรื่องใดได้รับการบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ถ้าเป็นเรื่องเพื่อพิจารณา สำนักงานรัฐมนตรีจะประสานไปยังส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพื่อส่งผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งผู้ที่จะเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเทียบเท่า เว้นแต่กรณีจำเป็นอย่างยิ่งให้มอบหมายผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า หรือกรณีรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้มอบหมายผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รองผู้ว่าการ รองผู้อำนวยการ รองกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่า สำหรับจำนวนผู้ชี้แจงให้มีผู้ชี้แจงตามที่กล่าวข้างต้นและอาจมีผู้ชี้แจงในรายละเอียดอีกจำนวนไม่เกิน ๒ คน

 

          ในกรณีที่คุณสมบัติของผู้ชี้แจง และจำนวนผู้ชี้แจงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้นายกรัฐมนตรี ประธานที่ประชุม รัฐมนตรีเจ้าของเรื่อง หรือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตและกรณีที่มีการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยอนุโลม