เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข