เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการให้มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข