เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการให้มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข