เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญให้มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข