รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (e-GP)

 

http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptsubId=2100200012&anounceType=W0

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
  1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อโรงพยาบาลเลาขวัญและโรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองด่าน หมู่ ๑ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  3. ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลชุมชนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  4. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  5. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวัดดัชนีมวลกายพร้อมระบบวัดความดันโลหิตชนิดแขนสอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)