120. การดำเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่างๆของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ