49. การทบทวนร่างแผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 - 2562) โดยปรับเป็นแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2559

Nike Zoom Kobe Shoes trends