55. สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 9 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 - 30 มิถุนายน 2558)

Nike Fashion infrared