การประชุมวุฒิสภา (ระเบียบวาระการประชุม, กระทู้ถาม, บันทึกการประชุม)

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อมูลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Zoom Kobe 1 Protro