รมว.สธ. เปิดงานวัน ‘อสม.’ สร้างพี่เลี้ยงให้อาสาสมัครครอบครัว

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค  นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)  เปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560  ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคม 2560  โดยในงานได้มอบรางวัลแก่ อสม.ดีเด่น  องค์กร อสม.สร้างสุขภาพดีเด่นระดับเขต ทีมสนับสนุน อสม. ดีเด่นระดับชาติ รวม 826 คน   ซึ่งมีตัวแทน อสม.ร่วมในงานกว่าพันคน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ถือเป็นหัวใจสำคัญต่อระบบสุขภาพ ในปี 2560 ได้มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพบริการทางด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โดยเร่งรัดพัฒนาศักยภาพ อสม.ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ สร้างการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดเครือข่ายการดำเนินงานที่เข้มแข็งและยั่งยืน  นอกจากนี้ อสม. ยังทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับอาสาสมัครประจำครอบครัว(อสค.) ปฏิบัติหน้าที่ได้ในทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน และทุกตำบลทั่วประเทศ

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กล่าวว่า  ในปี 2560 มี อสม. ที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัล 826 คน ได้แก่ อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง 3 คน อสม.ดีเยี่ยม 11 คน อสม.ดีเด่นระดับชาติปี 2559 จำนวน 13 คน อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ปี 2560 จำนวน 15 คน อสม.ดีเด่น ระดับภาค 30 คน อสม.ดีเด่นระดับเขตบริการสุขภาพ 80 คน อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 610 คน  รางวัลองค์กรอสม.สร้างสุขภาพดีเด่น ระดับเขต 36 รางวัล ทีมสนับสนุน อสม.ดีเด่นระดับชาติ 15 ทีม และรางวัล อสม.ชวนคนเลิกบุหรี่สำเร็จ ดีเด่นระดับเขต 17 คน ... ที่มา มติชน