วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

Post on 29 พฤศจิกายน 2558

วิสัยทัศน์

     เป็นหน่วยงานประสาน วิเคราะห์ และให้บริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจของฝ่ายการเมืองได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ

     ๑. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี

     ๒. สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรี ในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี  รัฐสภา และประชาชน

     ๓. ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติและกิจการอื่นทางการเมือง

     ๔. ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี

     ๕. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

ค่านิยมหลัก

     TEAM   :   หมายถึง ค่านิยมและพฤติกรรมในการร่วมกันทำงานเป็นทีม ร่วมรับผิดชอบ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

                T     Together      หมายถึง    ร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงานไปด้วยกัน

                E     Efficiency      หมายถึง    การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดสำเร็จ

                A     Activeness    หมายถึง    ความเอาจริงเอาจัง มีความกระตือรือร้น รู้จักทำงานเชิงรุก สร้างสรรค์ตลอดเวลา

                M    Making a Difference     หมายถึง ทำงานอย่างแตกต่าง ไม่ติดยึดในกรอบการทำงานรูปแบบเดิม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

                                                            สร้างความโดดเด่น แตกต่างจากหน่วยงานทั่วไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  :  การประสานการทำงานภายใน และภายนอกกระทรวงเป็นไปอย่างรวดเร็ว

     เป้าประสงค์ ๑                 :  สำนักงานรัฐมนตรีสามารถบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก เพื่อความสำเร็จตามนโยบายฝ่ายการเมือง

     กลยุทธ์ที่ ๑.๑                 :  พัฒนาะระบบและเครือข่ายการประสานงานด้านการเมือง

     กลยุทธ์ที่ ๑.๒                 :  ประชาสัมพันธ์บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การวิเคราะห์ และกลั่นกรองเรื่องเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางนโยบายของฝ่ายการเมือง

     เป้าประสงค์ ๒                 :   ผู้บริหารฝ่ายการเมืองได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางนโยบายอย่างเหมาะสม

     กลยุทธ์ที่ ๒.๑                 :  พัฒนาองค์ความรู้่ให้กับบุคลากรในสำนักงานรัฐมนตรี

     กลยุทธ์ที่ ๒.๒                 :  สร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  การให้บริการ ประสานข้อมูลและสนับสนุนการทำงานของฝ่ายการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

     เป้าประสงค์ ๓                :  ผู้บริหารฝ่ายการเมือง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ และการสนับสนุนการทำงานจากสำนักงานรัฐมนตรี

     กลยุทธ์ที่ ๓.๒                :  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการผู้บริหารทางการเมือง

     กลยุทธ์ที่ ๓.๓                :  สร้างบรรยากาศการทำงานภายในสำนักงานรัฐมนตรี

     กลยุทธ์ที่ ๓.๔                :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ