Update: New real pictures of the Superfly edition of the Nike Mercurial CR7 Chapter 4 boots have been soccergp leaked, courtesy of Fslismo7.

Nike will release the Chapter 4 of its Mercurial lovecleats cleatsuperfly Superfly signature series for Cristiano soccermagistaxp Ronaldo next soccerxp year. Combining Cheap Nike Superfly Soccer Cleats different shades of grey with a bold orange fade, the Nike Mercurial Superfly 5 soccerqp Cristiano Ronaldo Chapter 4 cleats will likely be released in March 2017.
Nike Mercurial Superfly V CR7 superflyboots Chapter 4 - Cool Grey / Orange / Metallic HematiteThe new Nike Cristiano Ronaldo signature boots are silver (via Mac.as).

Combining several shades of soccerbo grey in the Nike Mercurial Superfly V's trademark upper construction, the Nike Mercurial Superfly CR7 Chapter 4 boots introduce an eye-catching fade to an orange sole plate. Dark grey brandings, including a large Swoosh on the outside soccersuperflyxp front, complete the unique design of the soccertutu Chapter 4 Cristiano Ronaldo Nike Mercurial boots.

On the instep of the cleats is CR7's signature logo, while the sockliner of the Nike Mercurial Superfly V Cristiano Ronaldo Chapter 4 2017 football boots shows an interesting graphic that features the CR7 logo alongside the tools needed to forge iron. The writing "Forged to the exact specifications of Cristiano Ronaldo" surrounds the circle.

Even though it is not confirmed yet, it's likely that the grey and orange Nike Mercurial Superfly 5 CR7 Chapter 4 soccer boots Cheap Nike Superfly Cheap Nike Mercurial Superfly draw inspiration from Ronaldo's rise to the top at Manchester United, after the previous chapters sketched bp soccer his brining up until kp soccer the all-important 2003 Cr7 Gold and white transfer to the English club. The colors of the Chapter Nike Mercurial Superfly Ronaldo 2017 cleats are inspired by the look of iron as it is being forged.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

Post on 29 November 2015

วิสัยทัศน์

     เป็นหน่วยงานประสาน วิเคราะห์ และให้บริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจของฝ่ายการเมืองได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ

     ๑. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี

     ๒. สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรี ในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี  รัฐสภา และประชาชน

     ๓. ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติและกิจการอื่นทางการเมือง

     ๔. ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี

     ๕. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

ค่านิยมหลัก

     TEAM   :   หมายถึง ค่านิยมและพฤติกรรมในการร่วมกันทำงานเป็นทีม ร่วมรับผิดชอบ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

                T     Together      หมายถึง    ร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงานไปด้วยกัน

                E     Efficiency      หมายถึง    การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดสำเร็จ

                A     Activeness    หมายถึง    ความเอาจริงเอาจัง มีความกระตือรือร้น รู้จักทำงานเชิงรุก สร้างสรรค์ตลอดเวลา

                M    Making a Difference     หมายถึง ทำงานอย่างแตกต่าง ไม่ติดยึดในกรอบการทำงานรูปแบบเดิม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

                                                            สร้างความโดดเด่น แตกต่างจากหน่วยงานทั่วไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  :  การประสานการทำงานภายใน และภายนอกกระทรวงเป็นไปอย่างรวดเร็ว

     เป้าประสงค์ ๑                 :  สำนักงานรัฐมนตรีสามารถบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก เพื่อความสำเร็จตามนโยบายฝ่ายการเมือง

     กลยุทธ์ที่ ๑.๑                 :  พัฒนาะระบบและเครือข่ายการประสานงานด้านการเมือง

     กลยุทธ์ที่ ๑.๒                 :  ประชาสัมพันธ์บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การวิเคราะห์ และกลั่นกรองเรื่องเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางนโยบายของฝ่ายการเมือง

     เป้าประสงค์ ๒                 :   ผู้บริหารฝ่ายการเมืองได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางนโยบายอย่างเหมาะสม

     กลยุทธ์ที่ ๒.๑                 :  พัฒนาองค์ความรู้่ให้กับบุคลากรในสำนักงานรัฐมนตรี

     กลยุทธ์ที่ ๒.๒                 :  สร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  การให้บริการ ประสานข้อมูลและสนับสนุนการทำงานของฝ่ายการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

     เป้าประสงค์ ๓                :  ผู้บริหารฝ่ายการเมือง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ และการสนับสนุนการทำงานจากสำนักงานรัฐมนตรี

     กลยุทธ์ที่ ๓.๒                :  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการผู้บริหารทางการเมือง

     กลยุทธ์ที่ ๓.๓                :  สร้างบรรยากาศการทำงานภายในสำนักงานรัฐมนตรี

     กลยุทธ์ที่ ๓.๔                :  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ