บุคลากรงานบริหารทั่วไป

น.ส. กฤษณา สนองคุณ
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
ส่วนราชการของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. งานบริหารทั่วไป : มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป และช่วยอำนวยการของสำนักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
  2. กลุ่มงานประสานการเมือง : มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง และประสานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจ และให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  3. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ : มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 


นาง พัชรี ซาฮิบ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการ และงานการประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป และช่วยอำนวยการของสำนักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
น.ส. ณฏฐมนต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานบริหารทั่วไป
น.ส. สาธิตา ศรีพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานบริหารทั่วไป
 
นาย มงคล เกษสุนทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานบริหารทั่วไป
 
นาง สุดใจ ถือสัตย์เที่ยง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานบริหารทั่วไป
 
น.ส. กลีบสุดา ศรีหาขันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานบริหารทั่วไป
 
น.ส. สุมีนา ศรีจำปาทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานบริหารทั่วไป
น.ส. ปนิดา หงษ์อุปรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานบริหารทั่วไป
 
น.ส. สุนทรี เพ็ชร์หัสณะโยธิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานบริหารทั่วไป
 
นาง ดวงมณี มีกลิ่นหอม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานบริหารทั่วไป
นาย บุญเลิศ แก้วจินดา
พนักงานขับรถยนต์ ส2
งานบริหารทั่วไป
นาย อนุชา ถิ่นวิไล
พนักงานขับรถยนต์ ส2
งานบริหารทั่วไป
นาย ณรงค์ คชพงษ์
พนักงานขับรถยนต์ ส2
งานบริหารทั่วไป
นาย สุภาพ หลิ่มโตประเสริฐ
พนักงานพิมพ์ ส4
งานบริหารทั่วไป
น.ส. สุกัญญา สุกโชติรัตน์
พนักงานพิมพ์ ส4
งานบริหารทั่วไป
น.ส. ศิริวรรณ โตอาจทวีพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
นาย ประยงค์ พานแก้ว
พนักงานรับส่งเอกสาร
งานบริหารทั่วไป
นาย อำนาจ อินทร์ใย
พนักงานขับรถยนต์
งานบริหารทั่วไป
น.ส. กนกอร อ่อนละมูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริหารทั่วไป
น.ส. สุปราณี แต่งแดน
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
น.ส. เกษมศรี บัวทอง
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
น.ส. ผกาแก้ว อาราเบีย
เจ้าพนักงานธุรการ
งานบริหารทั่วไป
น.ส. พัศมนฑ์ ไทยแท้
เจ้าพนักงานธุรการ
งานบริหารทั่วไป
น.ส. เสริม รักษาภักดี
เจ้าพนักงานธุรการ
งานบริหารทั่วไป
น.ส. พจนีย์ จำนงค์รัตน์
พนักงานพิมพ์
งานบริหารทั่วไป
น.ส. วันทนา สวยลึก
พนักงานบริการ
งานบริหารทั่วไป
นาง สุกัญญา เดชเล
พนักงานบริการ
งานบริหารทั่วไป
นาย ฤทธิรงค์ บุญคุ้ม
พนักงานบริการ
งานบริหารทั่วไป
นาย ธนากร เอี่ยมกาย
พนักงานบริการ
งานบริหารทั่วไป
นาย อรรถพล กลิ่นเกษแก้ว
พนักงานบริการ
งานบริหารทั่วไป
น.ส. ขวัญกมล พุฒซ้อน
พนักงานบริการ
งานบริหารทั่วไป
นาง เดือนรุ่ง ศรีประไพ
พนักงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
นาย สุรเชษฐ์ ชุ่มชื่น
พนักงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
น.ส. รัสมี อารเบีย
พนักงานประจำตึก
งานบริหารทั่วไป
น.ส. วิภาภรณ์ จันทร์ด่อน
พนักงานพิมพ์
งานบริหารทั่วไป
Air Max 90 Ultra 2.0 Essenti