งานบริหารทั่วไป

Post on 29 พฤศจิกายน 2558

งานบริหารทั่วไป  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการ และงานการประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป และช่วย

อำนวยการของสำนักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงานดังนี้

                                                                                                                                     

                                                                                               นางพัชรี  ซาฮิป

                                                                          นักจัดการงานทั่วไป

                                                              รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

                                

                                      

                                                            นายวีระศักดิ์          ย้อยนวล                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                                                            นางสมบัติ             อินทเชตุ                  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                                                            นางฉัตรชนก         โค่ยสัตยา                 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                                                            นางสาวปนิดา        หงษ์อุปรี                  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                                                            นางสาวกลีบสุดา    ศรีหาขันธ์                เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                                                            นางสาวสุนทรี        เพ็ชร์หัสณะโยธิน      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                                                            นางสาวดวงมณี      มีกลิ่นหอม                เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                                                            นางสาวสุกัญญา     สุกโชติรัตน์              พนักงานพิมพ์ ส ๓       

                                                            นายสุภาพ             หลิ่มโตประเสริฐ        พนักงานพิมพ์ ส ๓                                                           

                                                            นางสาวกนกอร       อ่อนละมูล                นักวิชาการคอมพิวเตอร์

                                                            นางสาวผกาแก้ว     อาราเบีย                  เจ้าพนักงานธุรการ

                                                            นางสาวผ่องพรรณ  สีดอกบวบ                เจ้าพนักงานธุรการ    

                                                            นางสาวเสริม          รักษาภักดี                เจ้าพนักงานธุรการ

                                                            นางสาววันทนา      สวยลึก                     พนักงานทั่วไป

                                                            นางสาวสุกัญญา    เดชเล                       พนักงานทั่วไป

                                                            นางเดือนรุ่ง           ศรีประไพ                  พนักงานทั่วไป

                                                            นางสาวพจนีย์       จำนงค์รัตน์                พนักงานพิมพ์ดีด

                                                            นางสาวรัสมี          อารเบีย                     พนักงานประจำตึก

                                                            นายบุญเลิศ           แก้วจินดา                 พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

                                                            นายอนุชา              ถิ่นวิไล                     พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

                                                            นายณรงค์              คชพงษ์                   พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

                                                            นายฤทธิรงค์          บุญคุ้ม                      พนักงานขับรถยนต์

                                                            นายสุรเชษฐ์           ชุ่มชื่น                      พนักงานขับรถยนต์

                                                            นายจรุญ               ศรีมาลา                     พนักงานขับรถยนต์

                                                            นายประวิทย์          จัมปานันท์                 พนักงานขับรถยนต์

                                                            นายธนวัฒน์           อินขำ                       พนักงานพิมพ์

                                                            นางสาวปุณยนุช     ศัลยวุฒิ                    พนักงานทั่วไป

                                                            นายอำนาจ             อินทร์ใย                   พนักงานขับรถยนต์

                                                           นายพรชัย              พรไตรรัตน์               พนักงานสถานที่ บ ๒

                                                            นายประยงค์           พานแก้ว                   พนักงานรับส่งเอกสาร