บุคลากรงานประสานการเมือง

นาง นวรัตน์ มาลินีรัตน์
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
ส่วนราชการของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. งานบริหารทั่วไป : มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป และช่วยอำนวยการของสำนักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
  2. กลุ่มงานประสานการเมือง : มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง และประสานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจ และให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  3. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ : มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 


นาง นิสิตา รอบุญ
หัวหน้ากลุ่มงานประสานการเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง และประสานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมายการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจ และให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย มีบุคลากรปฏิบัติงาน ดังนี้
 
นาย อมรรัตน์ มโนรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานประสานการเมือง
 
นาง รัชดา แถลงคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานประสานการเมือง
 
นาย วีระศักดิ์ ย้อยนวล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานประสานการเมือง
 
น.ส. พรพิมล เพ่งสุกาญจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มงานประสานการเมือง
 
น.ส. ทัศนีย์ มุดเมาะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
 
ว่าที่ ร.ต. พินิจ ศรีมาลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มงานประสานการเมือง
นาย สุพจน์ ขัตติยากาศรุจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานประสานการเมือง
 
น.ส. ภาวิณี เรืองมณี
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงานประสานการเมือง
 
น.ส. วิภาภรณ์ จันทร์ด่อน
นักจัดการงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
นาง ปิ่น ยี่ภู่
พนักงานธุรการ
กลุ่มงานประสานการเมือง
 
นาย ศิรศักดิ์ เพ็ชร์หัสณะโยธิน
นายช่างเทคนิค
กลุ่มงานประสานการเมือง
 

KD VIII N7 Glowing