กลุ่มงานประสานการเมือง

Post on 29 พฤศจิกายน 2558

กลุ่มงานประสานการเมือง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง และประสานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

การประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจ และให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียน หรือร้องขอ

ความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย มีบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

                                                                             

                                                                                         

                                                                              นายวีรวัฒน์  วรกิจวิวัฒน์

                                                             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                                                                     รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานประสานการเมือง

 

                                                                                                                           

 

                                                     นางนิสิตา          รอบุญ                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    

                                           นางพิมพ์พา       ขัตตินานนท์             พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                                           นายอมรรัตน์       มโนรัตน์                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                                           นางรัชดา           แถลงคำ                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                                           นายกฤตนันท์     ณ สงขลา                 ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

                                           นายสุพจน์         ขัตติยากาศรุจน์          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

                                           นายศิรศักดิ์        เพ็ชร์หัสณะโยธิน        นายช่างเทคนิค

                                           นางสาวนพมาศ  วีระชาญชัย                นักจัดการงานทั่วไป

                                           นางปิ่น               ยี่ภู่                         พนักงานธุรการ