Update: New real pictures of the Superfly edition of the Nike Mercurial CR7 Chapter 4 boots have been soccergp leaked, courtesy of Fslismo7.

Nike will release the Chapter 4 of its Mercurial lovecleats cleatsuperfly Superfly signature series for Cristiano soccermagistaxp Ronaldo next soccerxp year. Combining Cheap Nike Superfly Soccer Cleats different shades of grey with a bold orange fade, the Nike Mercurial Superfly 5 soccerqp Cristiano Ronaldo Chapter 4 cleats will likely be released in March 2017.
Nike Mercurial Superfly V CR7 superflyboots Chapter 4 - Cool Grey / Orange / Metallic HematiteThe new Nike Cristiano Ronaldo signature boots are silver (via Mac.as).

Combining several shades of soccerbo grey in the Nike Mercurial Superfly V's trademark upper construction, the Nike Mercurial Superfly CR7 Chapter 4 boots introduce an eye-catching fade to an orange sole plate. Dark grey brandings, including a large Swoosh on the outside soccersuperflyxp front, complete the unique design of the soccertutu Chapter 4 Cristiano Ronaldo Nike Mercurial boots.

On the instep of the cleats is CR7's signature logo, while the sockliner of the Nike Mercurial Superfly V Cristiano Ronaldo Chapter 4 2017 football boots shows an interesting graphic that features the CR7 logo alongside the tools needed to forge iron. The writing "Forged to the exact specifications of Cristiano Ronaldo" surrounds the circle.

Even though it is not confirmed yet, it's likely that the grey and orange Nike Mercurial Superfly 5 CR7 Chapter 4 soccer boots Cheap Nike Superfly Cheap Nike Mercurial Superfly draw inspiration from Ronaldo's rise to the top at Manchester United, after the previous chapters sketched bp soccer his brining up until kp soccer the all-important 2003 Cr7 Gold and white transfer to the English club. The colors of the Chapter Nike Mercurial Superfly Ronaldo 2017 cleats are inspired by the look of iron as it is being forged.

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

Post on 29 November 2015

กฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ . ศ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( ฉบับที่ ๔ ) พ. ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ให้สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

      (๑) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี

      (๒) สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรี ในการดำเนินงานทางการเมือง ระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน

      (๓) ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง

      (๔) ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี

      (๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้

      (๑) งานบริหารทั่วไป

      (๒) กลุ่มงานประสานการเมือง

      (๓) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

 

ข้อ ๓ ส่วนราชการของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

      (๑) งานบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป และช่วยอำนวยการของสำนักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยงาน

      (๒) กลุ่มงานประสานการเมือง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง และประสานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจ และให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกัน  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

      (๓) กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ. ศ.๒๕๔๕

 

 

( ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

( นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข