กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

Post on 29 พฤศจิกายน 2558

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานประสาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง และให้ความเห็นแต่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของ

รัฐมนตรี ศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

 

                                                                               

                                                                              นางนวรัตน์  มาลินีรัตน์

                                                     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

                                                          หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

                            

                               

 

                                                   นางรุ่งทิวา                เกษกุล                 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

                                                   นางปวีณ์ริศา             สกุลเกียรติศรุต     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

                                                   นางสาวยุพนา           จิตการุณ               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                                                   นางประภา                สุดราม                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                                                   นายวิทยา                 มีเสน                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                                                   นางสาวกรกมล          นิคมชัยประเสริฐ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                                                   นางสาวสุนิสา            โต๊ะนาค               นักจัดการงานทั่วไป

                                                   นางสาวดวงพร           ดุริยะพันธ์             นักจัดการงานทั่วไป

                                                   นางธรรมพร                อุระชื่น                 พนักงานบริการ