บุคลากรงานสนับสนุนวิชาการ

นาง นวรัตน์ มาลินีรัตน์
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
ส่วนราชการของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. งานบริหารทั่วไป : มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของรัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป และช่วยอำนวยการของสำนักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
  2. กลุ่มงานประสานการเมือง : มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหว่างกระทรวง และประสานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจ และให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และงานรับข้อร้องเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  3. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ : มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง และให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 


นาง ปวีณ์ริศา สกุลเกียรติศรุต
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานประสาน วิเคราะห์ กลั่นกรอง และให้ความเห็นแต่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
 
นาง รุ่งทิวา เกษกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
นาย วิทยา มีเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
 
น.ส. กรกมล นิคมชัยประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานประสานการเมือง
 
น.ส. ชนกนันท์ ชมชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
 
นาย รัฐ ลอยสงเคราะห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
ว่าง (อยู่ระหว่างสรรหา)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
 
น.ส. สุนิสา โต๊ะนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
 
นาย ปฐมพงศ์ มีเนตรตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
 
ว่าง (อยู่ระหว่างสรรหา)
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
 
น.ส. ธรรมพร อุระชื่น
พนักงานบริการ
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
 

Kids Footwear Online