ประกาศสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข