สำนักงานรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต และขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ 2563