การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566

 

     ตามที่ คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566 โดยให้ประสานส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าและจังหวัด จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในห้วงวันที่ 1 - 10 เมษายน 2566 นั้น

   ในการนี้ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยได้จัดกิจกรรม "สร. ขออาสา" ทำความสะอาดบริเวณวัดพุทธปัญญา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566