ประกาศสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการให้มาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข