ประกาศสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการให้มาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข