เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการให้มาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข