ตำแหน่งข้าราชการการเมืองของกระทรวงสาธารณสุข

      ตำแหน่งข้าราชการการเมืองของกระทรวงสาธารณสุข

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข                          Minister of Public Health 

                รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข                    Deputy Minister of Public Health

             ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข                  Vice Minister for Public Health

                              ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข                  Advisor to the Minister of Public Health 

                                        ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข           Advisor to the Deputy Minister of Public Health

                             เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข             Secretary to the Minister of Public Health

                                             ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข      Assistant Secretary to the Minister of Public Health

New Balance