7. การยืนยันร่างกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และการเสนอความเห็นของส่วนราชการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

Nike Paul George PG1