70. สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 10 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)

Adidas sneakers Classic