118. ความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

Nike